Banner


Strona Glowna
Kursy/Szkolenia
Wydawnictwo
Konsultacje Lekarskie
Wynajem Sali
Dane Kontaktowe

PROVIZORA PROGRAMO DE  LA 17-A IMEK  EN SUDHUNGARLANDAJ 

UNIVERSITATAJ URBOJ nome – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY   KAJ SZEGED

 

02.07.2010 – vendrede -

Alventempo, renkontiĝo en ĉefurbo BUDAPEST

vespera agrabla programo kun urborigardado –

tranokto en ĉefurbo BUDAPEST

 

03.07.2010 – sabate  -

komuna -  laŭdeziro  - vojaĝo, antaŭtagmeze  per IC trajno ĝis urbo Szeged, de tie per mendita aŭtobuso al urbo HMVHELY

JE LA 16.00-a       HORO SOLENA INAŬGURO de la 17-a IMEK

                        MEMORE AL INICIANTO D-RO SAIONJI MASAYUKI

19.00 – 20.00 vespermanĝo  en u. HMVHELY

je la 20.30-a horo : koncerto el turo de urbodomo

21.00 ........BONHUMORA KONGRESA BALO

3 foja manĝado kaj tranokto en u.HMVHELY

je la 20.30-a horo : koncerto el turo de urbodomo

 

04.07. 2010. dimanĉe

matenmanĝo en tranoktejo en u.HMVHELY

SCIENCA PRELEGSERIO ,

        9.00 -   10.00   ENKONDUKA PRELEGO PRI LA ĈEFTEMO: LA HOMO KAJ  NATURO

       10.00 – 12.00   SCIENCAJ PRELEGOJ

       12.30 –13.30    tagmanĝo

       14.00 – 18.00   SCIENCAJ PRELEGOJ

         LIBERA PROGRAMO, URBPORIGARDADO KTP.

        2O.00 –           VESPERMANĜO – GAJA KULTURPROGRAMO

05.07. 2010  lunde

7.30 8.30 matenmanĝo en tranoktejo en u. HMVHELY

9.00-A HORO ANTAǓ LA STUDENTHEJMO - KOMUNA VETURPO PER AǓTOBUSO AL URBO SZEGED

 10.00    -12.30    SCIENCA PRELEGSERIO 

12.30 – 13.30     tagmanĝo

14.30 -  18.00     SCIENCA PRELEGSERIO

19.00 – 20.00     verspermanĝo  EN URBO HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

ekde 20.30-a horo  NACIA VESPERA AMUZIĜO

 

06.07.2010. marde

7.30 – 8.30  matenmanĝo en tranoktejo en u. HMVHELY

9.30-  12.30      SCIENCA PROGRAMO, PREZENTADO DE FILMOJ, EKSPOZICIOJ

                         EBLAS KONFERENC-KONVERSACIADO PERE DE SKYPE

9.30 – 12.30     SKRIBA – PRAKTIKA EKZAMENO DE KANDITATULOJ PRI  

                         YUMEIHO       MASAĜTERAPIO          ANTAŬ       INTERNACIA  

                          EKZAMENKOMITATO

 13.00 – 14.00  tagmanĝo en u.HMVHELY 

15.00 – 18.00  SCIENCA PROGRAMO provizore :VIZITO DE IU SANITARA    

                        INSTITUTO

19.00 20.00     vespermanĝo ( NE FIKSITA LA LOKO ANKORAǓ )

ekde 20.30-a horo amuziga programo……

 

07.07. 2010 merkrede 

 

EKSKURSA TAGO TUTTAGA   per aŭtobuso

7.30 – 8.30 matenmanĝo en tranoktejo

9.00 komuna ekveturo por ekskurso

                  1. ÓPUSZTASZER   - Ŝkanzen kun diversaj interesaj programoj tagmanĝo   tie,

-              posttagmeze  libera programo en u.Szeged

ĉ. 20.00-a horo vespermanĝo en u.HMVHELY aŭ survoje apud rivero Tibisko

 

               aŭ 2.  kuracbanloko  GYOPÁROSFÜRDŐ   antaŭtagmeze, tagmanĝo tie 

                             posttagmeze programo en kuracurbo Gyula   vespermanĝo tie

                                           Alveno ĉ.22.00-a horo

Tranokto en u.HMVHELY

 

 

08.07.2010 ĵaŭde

 

7.30 –   8.30  matenmanĝo en tranoktejo

9.00  - 13.00   SCIENCA PRELEGSERIO   -

          PLANOJ POR SEKVONTA IMEK

13.00 MALFERMO DE 17-A IMEK

 

13.00 –14.00   tagmanĝo en tranoktejo

a./ 14.30  ekzameno de Yumeiho terapeŭtoj,

     17.00 –a horo solena transdono de la ricevitaj diplomoj

b./ libera programo laŭdezire ekskurseto al vilaĝeto MÁRTÉLY

20.00 - vespermanĝo en tranoktejo

           ADIAŬA VESPERO

09.07.2010.    vendrede

forveturo laŭdezire

 

                                   kontaktadreso :

s-ino Katarina Faragó

H-6801. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, postkesto 89.

Rete: farago.kata@ espmed.hu

Informiĝu ( baldaŭ funkcios esperante ) www.yumeiho.hu

Skype: yurefam

LA KOSTOj:

Aliĝkotizo  ĝis 30-ª de marto      2O eǔroj

                   Ĝis 31-a de majo       25 eǔroj

                   Surloke                      30 eǔroj

Por loĝago por unu persono por unu nokto 14 eǔroj en studenthejmo, 1-2-3 litaj ĉambroj ­laǔvole

Por 3-foja manĝado 14 eǔroj por unu tago, por unu persono, infanoj ĝis 10-a jaro

 50%-an rabaton ricevas. La aliĝilon kaj informon pri pagmaniero: petu rekte: farago.kata@espmed.hu

        KONGRESAJ TEMOJ

1. Kanceroj - diagnozado, kuracmetodoj (kirurgiaj, farmakoterapiaj kaj aliaj.

DAGANATKUTATÁS- DIAGNOSZTIZÁLÁS, SEBÉSZETI MEGOLDÁS GYÓGYSZERES TERÁPIA ÉS EGYÉB TERÜLETEK.

ONCOLOGICAL RESEARCH - DIAGNOSTICS, SURGERY, PHARMACOTHERAPY AND RELATED FIELDS.

2. Depresio - diagnozado kaj farmakoterapio.

DEPRESSZIÓ . KORUNK EGYIK BETEGSÉGE - ÁLLAPOTFELMÉRÉS, DIAGNOISZTIZÁLÁS,GYÓGYSZERES TERÁPIÁJA

DEPRESSION: A DISEASE OF OUR TIMES - ASSESSMENT, DIAGNOSTICS AND PHARMACOTHERAPY.

3. Flankaj efikoj de trouzado de kontraŭdoloraj medikamentoj.

A TULSÁGOS GYÓGYSZERSZEDÉS MELLÉKHATÁSAI, FÁJDALOMCSILLAPITÓK ESETÉBEN

 SIDE EFFECTS OF ANALGESIC OVERDOSE AND POLYPHARMACY.

4. Bioteknologio en farmacio.

BIOTECHNOLÓGIA A GYÓGYSZERÉSZET TERÜLETÉN.

 PHARMACOLOGICAL BIOTECHNOLOGY.

5. Kie estas la limo ĉe la sportaj plenumaĵoj?

SPORTEGÉSZSÉGÜGY- HOL A HATÁR A SPORTTELJESITMÉNYEKNÉL_ GYÓGYSZERÉSZ SZEMMEL?

SPORT MEDICINE - WHERE IS THE LIMIT OF PERFORMANCE? 

6. Varia

 


esperanto.jpg Medicina Internacia Revuo

esperanto.jpgNauka Esperanto


d-ro Wlodzimierz Opoka
Generala Sekretario de UMEA
os. Albertynskie 1-2; 31-851 Kraków; Pollando

TEL./FAX 048/(12) 649-98-74 
retadreso: umea@interia.pl